25.07.2009 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, báo cáo tài chính Quý II-năm 2009, với các mục kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...


27.04.2009 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, báo cáo tài chính Quý I -năm 2009, với các mục kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...

 
 

ISO-9001

Bộ QM và Ban COC là một Bộ phận điều hành, quản lý và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và COC đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại Diện Lãnh Đạo...

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Bộ QM và Ban COC là một Bộ phận điều hành, quản lý và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và COC đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại Diện Lãnh Đạo.
- Tham mưu cho Đại Diện Lãnh Đạo về việc điều hành quản lý và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phù hợp với các yêu cầu của Khách hàng và Nhà nước có quy định, thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm có liên quan đến gỗ phù hợp với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn FSC – STD – 40 – 004 và FSC – STD – 40 – 005.
- Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu năm.
- Kiểm soát – duy trì – cải tiến việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo các tài liệu đã ban hành hoặc các yêu cầu đã được công bố.
- Hướng dẫn các thành viên trong xí nghiệp thực hiện và tuân thủ các quy trình, thủ tục, và các tài liệu khác có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
- Cập nhật các Thông tin – Kỹ thuật mới để phục vụ cho hệ thống, lập kế hoạch và chương trình đào tạo và phát triển các kỹ năng đánh giá của các chuyên gia đánh giá, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho việc đánh giá trong Xí nghiệp tại mọi thời điểm.
- Kiểm tra, rà soát xét các văn bản đã ban hành trong hệ thống, nhằm thúc đẩy các quá trình trong hệ thống được vận hành có hiệu lực và hiệu quả, theo dõi việc thực hiện hệ thống của các đơn vị phòng Ban về các tài liệu đã Ban hành
- Kiểm soát việc thực hiện khắc phục – phòng ngừa các vấn đề có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng tại Xí nghiệp.
- Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ và đột xuất tại tại các phòng Ban trong XN, nhằm minh chứng hệ thống luôn hoạt động mang lại tính hiệu lực và hiệu quả.
- Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các biện pháp khắc phục qua các kỳ đánh giá của bên thứ 1, thứ 2 và thứ 3.
- Đề xuất lên Đại Diện Lãnh Đạo về việc cải tiến hệ thống phù hợp với yêu cầu tại từng thời điểm.
- Hàng tuần hay đột xuất báo cáo với Giám đốc các vấn đề liên quan.


CERTIFICATE-OF-APPROVAL    CERTIFICATION-UKAS     SO-9001-CERTIFICATE

[Trở về]

© Copyright 2007 by Gilimex Company.All rights reserved
http://www.gilimex.com