[Đóng lại]

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi nhân viên công bố thông tin

            Kính gởi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
                               - Trung Tâm Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                               - Phòng Quản lý Niêm yết


      Do yêu cầu sắp xếp lại nhân sự và phân công công việc mới, Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh xin thông báo đến Uy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Trung Tâm Giao Dịch chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh :
            Nay, Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh chỉ định

                                                      : HUỲNH THỊ KIM LOAN
                        CMND Số                   : 022258489
                        Địa chỉ thường trú   : 268 Điện Biên Phủ, P,17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
                        Chức vụ tại Công ty : Phó phòng Kế hoạch – Kinh Doanh

“Nhân viên công bố thông tin của Công ty Cổ Phần SXKD XNK Bình Thạnh” thay cho Bà. Nguyễn Thị Thu Vân.
Thời gian : Bắt đầu từ ngày 1/6/2007 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:                                                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên                                                                                                             (Đã ký)
- Lưu VP


                                                                                                             NGUYỄN GIA VINH


[Đóng lại]