[Đóng lại]

THÔNG BÁO
TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

" Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 117 /UBCK-ĐKCB
do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2007 "

1- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
    Tên giao dịch: GILIMEX                                                       Mã chứng khoán: GIL

2- Địa chỉ trụ sở chính: 370 Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

3- Số điện thoại: (84-8) 8434778 – 5108508
                            Số Fax:(84-8) 5510585

4- Cổ phiếu chào bán:
          * Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
          * Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng
          * Số lượng đăng ký phát hành: 5.687.500, trong đó
    a. Trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu
          * Số lượng : 455.000 cổ phiếu
          * Tỷ lệ thực hiện : 10% ( Vào ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu được nhận làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được trả cổ tức bằng tiền mặt là 10.000 đồng/cổ phiếu.
+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 165 cổ phiếu , khi đó cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu như sau: 165 x 10% =16,5. Số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 16 cổ phiếu, cổ tức được nhận bằng tiền cho phần cổ phiếu lẻ là: 0,5 x 10.000 = 5.000 đồng
          * Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
          * Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/7/2007
          * Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 12/7/2007
          * Ngày giao dịch dự kiến: 18/9/2007
    b. Phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện hữu:
          * Số lượng chào bán: 5.005.000 cổ phần Giá chào bán: 32.000 đồng/cổ phần
          * Phương thức chào bán: Cổ đông được mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 1:1,1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1,1 cổ phiếu phát hành thêm). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục.
+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 165 cổ phiếu thì được quyền mua như sau: 165 x 1,1 =181,5 . Sau khi làm tròn đến hàng chục, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 180 cổ phiếu.
          * Quyền mua được phép chuyển nhượng
          * Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
          * Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/7/2007
          * Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 12/7/2007
          * Thời gian chuyển nhượng quyền của cổ đông hiện hữu: 26/7/2007 – 20/8/2007
          * Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: 26/7/2007 – 22/8/2007
          * Ngày giao dịch dự kiến: 18/9/2007
     c. Phát hành cho cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần SXKD-XNK Bình Thạnh
          * Số lượng chào bán: 227.500 cổ phần. Giá chào bán: 32.000 đồng/cổ phần.
          * Phương thức chào bán: Danh sách CBCNV được mua cổ phiếu sẽ do HĐQT lựa chọn trên cơ sở những tiêu chí do HĐQT quyết định. Cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua.
          * Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: 26/7/2007 – 20/8/2007

5- Khối lượng vốn cần huy động: Dự kiến sẽ huy động được khối lượng vốn khoảng 172 tỷ. Việc tăng vốn điều lệ của công ty sẽ được thực hiện tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

6- Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được sẽ sử dụng vào dự án đầu tư xí nghiệp May Gilimex-Phú Mỹ, bổ sung cho các dự án đầu tư khác và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7- Địa điểm công bố Bản cáo bạch và nhận đăng ký mua cổ phiếu:
      Địa điểm cung cấp bản cáo bạch:
            * Trụ sở Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh:
               Địa chỉ 370 Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
               Điện thoại: (84-8) 8434 778 – 5108508                   Số Fax:(84-8) 5510585
            * Trụ sở công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt: 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
                Điện thoại: (84-4) 9433016                                   Số Fax: (84-4) 9433012
            * Chi nhánh công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TPHCM.
               Điện thoại: (84-8) 8218564                                    Số Fax: (84-8) 8218566
      Địa điểm đăng ký và chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
            * Đối với cổ đông đã lưu ký: đăng ký mua tại công ty chứng khoán nơi đã mở tài khoản.
            * Đối với cổ đông chưa lưu ký: đăng ký mua tại trụ sở Công ty Cổ Phần SXKD - XNK Bình Thạnh.

8- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, số tài khoản: 11910000074708.

                                                                                      Ngày 28 tháng 6 năm 2007
                                                                         
                    TỔNG GIÁM ĐỐC


                                                                        
                   NGUYỄN GIA VINH

[Đóng lại]