[Đóng lại]

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006

* Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH.
* Tên giao dịch : GILIMEX
* Mã chứng khoán niêm yết : GIL
* Nội dung : Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006
Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) với sự hiện diện của 135 cổ đông đại diện 3.467.345 cổ phiếu (chiếm 76,21%) được tổ chức ngày 23/3/2007 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2006 của Công ty:
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.
- Doanh thu : 416.758.095.118 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.656.025.158 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 23.043.817.296 đồng.

2. Thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch, những mục tiêu chiến lược cũng như các biện pháp thực hiện cụ thể là kế hoạch đầu tư cho năm 2007:
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.
- Doanh thu: 509.563.140.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20.0000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 16.000.000.000 đồng.

3. Thống nhất với bản báo cáo của Ban kiểm soát:
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

4. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2006:
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.
 
CHỈ TIÊU
ĐVT
SỐ TIỀN
1
Lợi nhuận trước thuế
VNĐ
25.656.025.158
2
Thuế TNDN phải nộp
VNĐ
2.612.207.862
3
Thuế TNDN đưa vào quỹ PTSX (10%)
VNĐ
2.565.602.516
4
Lợi nhuận sau thuế được phép chia
VNĐ
20.478.214.780
5
Trích quỹ dự phòng (2%)
VNĐ
409.564.296
6
Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)
VNĐ
2.047.821.478
7
Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)
VNĐ
4.095.642.956
8
Cổ tức 18%
VNĐ
8.190.000.000
9
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2005(9= 4 – (5 + 6 + 7 + 8))
VNĐ
5.735.186.050

5. Dự án Xí nghiệp May Gilimex – Phú Mỹ với tổng mức đầu tư dự kiến 120 tỷ.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

6. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.687.500 cổ phiếu
- Giá phát hành : 32.000 đồng/ cổ phiếu
+ Đợt 1:
- Trả cổ tức đợt 2 năm 2006 bằng cổ phiếu : 10%
- Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,1
+ Đợt 2:
Phát hành theo chương trình lựa chọn cho HĐQT, BKS, BGĐ & CB CNV có thành tích đang làm việc tại Công ty.
Cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 06 tháng kể từ ngày mua.

7. Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2007
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.
Mức lương và thù lao cho Hội đồng Quản trị là : 2% của Lợi nhuận trước thuế
Mức lương và thù lao cho Ban kiểm soát là : 60 triệu đồng.

8. Bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và 2/3 thành viên BKS (một thành viên chuyển công tác, một thành viên hết nhiệm kỳ).
Kết quả trúng cử:
* Hội đồng Quản trị:
- Bà Phan Thị Ngọc Anh : 100% phiếu tham dự được quyền biểu quyết.
- Ông Lê Viết Mỹ : 100% phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

* Ban Kiểm soát :
- Ông Nguyễn Nam Thanh :100% phiếu tham dự được quyền biểu quyết.
- Ông Đào Sỹ Trung : 100% phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

Thành phần HĐQT gồm :
1. Ông Nguyễn Băng Tâm - Chủ Tịch
2. Ông Nguyễn Gia Vinh - P.Chủ Tịch
3. Bà Phan Thị Ngọc Anh - P.Chủ Tịch
4. Ông Phan Quang Đài - Thành Viên
5. Ông Lê Viết Mỹ - Thành Viên
6. Ông Phạm Phú Hữu - Thành Viên


Thành phần BKS gồm :
1. Ông Trần Lê Việt Hùng - Thành viên
2. Ông Nguyễn Nam Thanh - Thành Viên
3. Ông Đào Sỹ Trung - Thành Viên


9. Tổ chức thực hiện:
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện: Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên tổng số phiếu tham dự.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết nhất trí thông qua từng phần và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2007.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Nơi nhận:                                                                                          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên                                                                                                     CHỦ TỊCH
-
Lưu VP


                                                                                                              NGUYỄN BĂNG TÂM

[Đóng lại]