[Đóng lại]

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
370 Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     ĐT: 5108508        Fax: 5510585                                                                 *********
               ********
           Số :108 /VP-07

THÔNG BÁO
V/v: Đại hội cổ đông bất thường

       Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 12/7/2007, Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh sẽ tiến hành Đại hội cổ đông bất thường với nội dung như sau:

         1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

         2. Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM theo Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 117/UBCK-ĐKCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 22/6/2007.
            *  Hình thức Đại hội cổ đông : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
            * Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 06/08/2007 – 22/8/2007

                                                                                      Ngày 25 tháng 7năm 2007
                                                                         
                    TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                   (Đã ký)


                                                                        
                   NGUYỄN GIA VINH

[Đóng lại]