25.07.2009 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, báo cáo tài chính Quý II-năm 2009, với các mục kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...


27.04.2009 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, báo cáo tài chính Quý I -năm 2009, với các mục kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...

 
 

ISO-9001

Bộ QM và Ban COC là một Bộ phận điều hành, quản lý và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và COC đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại Diện Lãnh Đạo...

Backpack1.jpg
Backpack2.jpg
Backpack3.jpg
Backpack4.jpg
Backpack5.jpg
Backpack6.jpg
Backpack7.jpg
Backpack8.jpg
Backpack9.jpg
Trang : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7


[Trở về]

© Copyright 2007 by Gilimex Company.All rights reserved
http://www.gilimex.com