30.10.2008 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, báo cáo tài chính Quý III-năm 2008, với các mục kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...


31.10.2008 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2008 và chứng nhận cúp vàng "Thương hiệu chứng khoán uy tín và cty cổ phần hàng đầu Việt Nam năm 2008..."

 
 

ISO-9001

Bộ QM và Ban COC là một Bộ phận điều hành, quản lý và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và COC đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại Diện Lãnh Đạo...

 

.::. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (16.04.2019)

.::. Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 : ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH (16.04.2019)

.::. Tờ trình 11: Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU (11.04.2019)

.::. Tờ trình 10: Thù lao cho HĐQT (11.04.2019)

.::. Tờ trình 09: Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2019 (11.04.2019)

.::. Tờ trình 08: Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGĐ Công ty (11.04.2019)

.::. Tờ trình 07: Phát hành trái phiếu (11.04.2019)

.::. Tờ trình 06: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (11.04.2019)

.::. Tờ trình 05: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (11.04.2019)

.::. Tờ trình 04: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (11.04.2019)

.::. Tờ trình 03: Ngân sách đầu tư 2019 (11.04.2019)

.::. Tờ trình 02: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (11.04.2019)

.::. Tờ trình 01: Phương án phân phối lợi nhuận 2018 (11.04.2019)

.::. Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (11.04.2019)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (11.04.2019)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (11.04.2019)

.::. Báo cáo thường niên 2018 (08.04.2019)

.::. Mẫu Sơ yếu lý lịch (08.04.2019)

.::. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (08.04.2019)

.::. Thông báo việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (08.04.2019)

.::. Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (08.04.2019)

.::. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội (06.04.2019)

.::. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (06.04.2019)

.::. Giải trình BCTC hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán (29.03.2019)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (29.03.2019)

.::. Công văn giải trình BCTC Công ty mẹ sau kiểm toán (29.03.2019)

.::. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán (29.03.2019)

.::. Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (19.02.2019)

.::. Báo cáo Quản trị của Công ty GILIMEX năm 2018 (30.01.2019)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2018 của Công ty GILIMEX (30.01.2019)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4-2018 của Công ty GILIMEX (30.01.2019)

.::. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2018 của Công ty GILIMEX (30.01.2019)

.::. UBCKNN chấp thuận cho GIL được gia hạn BCTC năm 2019 (16.01.2019)

.::. Quyết định xử phạt vi phạm về Thuế của Cục Thuế Tp.HCM (12.01.2019)

.::. Giải trình việc chậm CBTT Quyết định xử phạt vi phạm về thuế (28.12.2018)

.::. CBTT Quyết định xử phạt vi phạm về thuế của Cục thuế Tp.HCM (28.12.2018)

.::. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn (10.12.2018)

.::. Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về Ngày giao dịch cổ  phiếu thay đổi niêm yết (01.11.2018)

.::. Giải trình BCTC hợp nhất quý 3-2018 (30.10.2018)

.::. Giải trình BCTC riêng quý 3-2018 (30.10.2018)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2018 (30.10.2018)

.::. Báo cáo tài chính riêng quý 3-2018 (30.10.2018)

.::. Nghị quyết số 23/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt BCTC quý 3-2018 (30.10.2018)

.::. Quyết định thay đổi niêm yết (23.10.2018)

.::. Đăng ký thay đổi lần 8 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (15.10.2018)

.::. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (10.10.2018)

.::. Nghị quyết số 22/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty (06.10.2018)

.::. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (27.09.2018)

.::. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (27.09.2018)

.::. Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức (29.08.2018)

.::. Giải trình BCTC hợp nhất bán niên sau kiểm toán (29.08.2018)

.::. BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã kiểm toán (29.08.2018)

.::. Giải trình BCTC riêng bán niên sau kiểm toán (29.08.2018)

.::. BCTC riêng bán niên 2018 đã kiểm toán (29.08.2018)

.::. Nghị quyết số 21/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (13.08.2018)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (06.08.2018)

.::. Giải trình BCTC hợp nhất quý 2-2018 (26.07.2018)

.::. Giải trình BCTC riêng quý 2-2018 (26.07.2018)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2018 (26.07.2018)

.::. Báo cáo tài chính riêng quý 2-2018 (26.07.2018)

.::. Nghị quyết số 20/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt BCTC riêng quý 2.2018 (26.07.2018)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2018 (19.07.2018)

.::. Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ (11.07.2018)

.::. Nghị quyết số 18/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ (06.07.2018)

.::. Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 (28.06.2018)

.::. Nghị quyết số 17/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt chọn công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2018 (25.06.2018)

.::. Nghị quyết số 16/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ (20.06.2018)

.::. Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (06.06.2018)

.::. Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi (06.06.2018)

.::. Nghị quyết số 15/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc thuê đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu (22.05.2018)

.::. Nghị quyết số 14/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc thanh toán cổ tức đợt 1.2017 bằng tiền (22.05.2018)

.::. Nghị quyết số 13/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty (22.05.2018)

.::. Nghị quyết số 12/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (22.05.2018)

.::. Nghị quyết số 11/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT (22.05.2018)

.::. Nghị quyết số 10/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc bầu Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2023 (22.05.2018)

.::. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (16.05.2018)

.::. Nội dung sửa đổi Điều lệ Cty đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (16.05.2018)

.::. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty GILIMEX (16.05.2018)

.::. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (15.05.2018)

.::. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (15.05.2018)

.::. Đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch ông NGUYỄN BẢO NGỌC (14.05.2018)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 15/5/2018 (07.05.2018)

.::. Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – lần 2 (07.05.2018)

.::. Nghị quyết số 09/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – lần 2 (07.05.2018)

.::. Giài trình BCTC hợp nhất Quý 1-2018 (27.04.2018)

.::. Giài trình BCTC riêng Quý 1-2018 (27.04.2018)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2018 (27.04.2018)

.::. Báo cáo tài chính riêng Quý 1-2018 (27.04.2018)

.::. Nghị quyết số 08/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt BCTC quý 1/2018 (27.04.2018)

.::. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự để tiến hành (19.04.2018)

.::. Đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch ông NGUYỄN HỮU PHÚC (17.04.2018)

.::. Đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch ông LÊ HÙNG (17.04.2018)

.::. Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG (17.04.2018)

.::. Tờ trình Thù lao của HĐQT năm 2018 (06.04.2018)

.::. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018 (06.04.2018)

.::. Tờ trình  Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty (06.04.2018)

.::. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (06.04.2018)

.::. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty (06.04.2018)

.::. Tờ trình phát hành trái phiếu (06.04.2018)

.::. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (06.04.2018)

.::. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2017 (06.04.2018)

.::. Tờ trình trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu (06.04.2018)

.::. Tờ trình Ngân sách đầu tư cho 2018 (06.04.2018)

.::. Tờ trình Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018 (06.04.2018)

.::. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 (06.04.2018)

.::. Báo cáo thường niên 2017 (06.04.2018)

.::. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (06.04.2018)

.::. Mẫu Đơn đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (06.04.2018)

.::. Quy chế bầu cử (06.04.2018)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (06.04.2018)

.::. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (06.04.2018)

.::. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (06.04.2018)

.::. Giải trình BCTC hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán (30.03.2018)

.::. Giải trình BCTC Công ty Mẹ năm 2017 sau kiểm toán (30.03.2018)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (30.03.2018)

.::. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2017 đã kiểm toán (30.03.2018)

.::. Thông Báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (30.03.2018)

.::. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (30.03.2018)

.::. Nghị quyết số 03/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (05.03.2018)

.::. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc triệu tâp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2018 (02.02.2018)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4-2017 của Công ty GILIMEX (02.02.2018)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2017 của Công ty GILIMEX (02.02.2018)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2017 của Công ty GILIMEX (02.02.2018)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4-2017 của Công ty GILIMEX (02.02.2018)

.::. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2017 của Công ty GILIMEX (02.02.2018)

.::. UBCKNN chấp thuận cho Công ty GILIMEX gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2018 (29.01.2018)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty GILIMEX năm 2017 (12.01.2018)

::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3-2017 (28.10.2017)

::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2017 Công ty Mẹ (28.10.2017)

::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2017 (28.10.2017)

::. Báo cáo tài chính Quý 3-2017 Công ty Mẹ (28.10.2017)

::. Nghị Quyết HĐQT phê duyệt BCTC Qúy 3-2017 Công ty Mẹ (28.10.2017)

::. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (13.10.2017)

::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (13.10.2017)

::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT – NGUYỄN VIỆT CƯỜNG (05.10.2017)

.::. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (26.09.2017)

::. Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC hợp nhất bán niên 2017 (14.09.2017)

.::. Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ (12.09.2017)

::. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của TV HĐQT NGUYỄN VIỆT CƯỜNG (26.08.2017)

::. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017 đã soát xét (23.08.2017)

::. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 của Công ty Mẹ đã soát xét (23.08.2017)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2-2017 (28.07.2017)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2017 (28.07.2017)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh quý 2-2017 của Công ty mẹ (28.07.2017)

.::. Báo cáo tài chính quý 2-2017 của Công ty mẹ (28.07.2017)

.::. Nghị quyết HĐQT phê duyệt BCTC quý 2-2017 của Công ty mẹ (28.07.2017)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2017 (25.07.2017)

.::. Quyêt định thành lập Công ty TNHH MTV Kho Vận GILIMEX (10.07.2017)

.::. Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 (30.06.2017)

.::. Báo cáo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (19.06.2017)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (19.06.2017)

.::. Nghị quyết số 11/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2017 (19.06.2017)

.::. Nghị quyết số 10/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016 (30.05.2017)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (27.05.2017)

.::. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (27.05.2017)

.::. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (26.05.2017)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – lần 2 (15.05.2017)

.::. Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ (10.05.2017)

.::. Mẫu giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Lần 2 (10.05.2017)

.::. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Lần 2 (10.05.2017)

.::. Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – lần 2 (09.05.2017)

.::. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 lần 1 không đủ tỷ lệ tham dự để tiến hành (08.05.2017)

.::. Công bố thông tin về việc từ nhiệm TV HĐQT, TV BKS của Công ty GILIMEX (05.05.2017)

.::. Công văn giải trình Kết qủa kinh doanh Quý 1-2017 của Công ty GILIMEX (29.04.2017)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017 của Công ty Gilimex (29.04.2017)

.::. Báo cáo tài chính Quý 1-2017 của Công ty GILIMEX (29.04.2017)

.::. Nghị quyết số 06/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1-2017 (29.04.2017)

.::. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (27.04.2017)

.::. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS (25.04.2017)

.::. Đơn đề cử thành viên BKS (25.04.2017)

.::. Đơn đề cử thành viên HĐQT (25.04.2017)

.::. Tờ trình Phê duyệt việc từ nhiệm TV BKS ông NGUYỄN ĐỨC MINH từ ngày 07/5/2017 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Phê duyệt việc từ nhiệm TV HĐQT ông NGUYỄN MẠNH HÙNG từ ngày 22/4/2017 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Phê duyệt việc từ nhiệm TV HĐQT bà LÊ THỊ LỆ HẰNG từ ngày 22/4/2017 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS 2017 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2017 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc công ty (25.04.2017)

.::. Tờ trình Ngân sách đầu tư 2017 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức 2017 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Thưởng cho Cán bộ chủ chốt năm 2016 (25.04.2017)

.::. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2016 (25.04.2017)

.::. Báo cáo thường niên 2016 (25.04.2017)

.::. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (25.04.2017)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (25.04.2017)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (25.04.2017)

.::. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (25.04.2017)

.::. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty GILIMEX sau kiểm toán (30.03.2017)

.::. Giải trình báo cáo tài chính năm 2016 Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) sau kiểm toán (30.03.2017)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (30.03.2017)

.::. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) (30.03.2017)

.::. Công văn chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (16.03.2017)

.::. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về Thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (15.03.2017)

.::. Công văn chấp thuận của UBCKNN về gia hạn CBTT BCTC 2017 (14.02.2017)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4-2016 của Công ty GILIMEX (23.01.2017)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 của Công ty GILIMEX (23.1.2017)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2016 của Công ty GILIMEX (23.01.2017)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4-2016 của Công ty GILIMEX (23.01.2017)

.::. Nghị quyết số 02/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2016 của Công ty GILIMEX (23.01.2017)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty GILIMEX năm 2016 (17.01.2017)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016 của Công ty GILIMEX (29.10.2016)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2016 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (26.10.2016)

.::. Báo cáo tài chính Quý 3-2016 của Công ty Mẹ (26.10.2016)

.::. Nghị quyết số 20/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3-2016 (26.10.2016)

.::. Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (07.10.2016)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (07.10.2016)

.::. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ từ ESOP (08.09.2016)

.::. Nghị quyết số 18/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc mua lại cổ phiếu ESOP 2015 do nhân viên nghỉ việc (26.08.2016)

::. Giải trình BCTC hợp nhất giữa niên độ 2016 sau soát xét (19.08.2016)

::. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2016 đã soát xét (19.08.2016)

::. Giải trình BCTC giữa niên độ 2016 của Công ty Mẹ sau soát xét (19.08.2016)

::. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 của Công ty Mẹ đã soát xét (19.08.2016)

::. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 của Công ty Gilimex (01.08.2016)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 của Công ty Gilimex (01.08.2016)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2-2016 của Công ty Mẹ (23.07.2016)

.::. Báo cáo tài chính Quý 2-2016 của Công ty Mẹ (23.07.2016)

.::. Nghị quyết số 16/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2-2016 (23.07.2016)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016 (20.07.2016)

.::. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (20.07.2016)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (20.07.2016)

.::. Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 (29.06.2016)

.::. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ từ ESOP (27.06.2016)

.::. Nghị quyết số 15/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX quyết nghị về việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2016 (23.06.2016)

.::. UBCKNN chấp thuận cho GILIMEX gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (15.06.2016)

.::. Nghị quyết số 13/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc mua lại cổ phiều ESOP làm cổ phiếu quỹ (13.06.2016)

.::. Nghị quyết số 12/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX quyết nghị về việc thanh toán cổ tức của năm 2015 bằng tiền (03.06.2016)

::. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016 của Công ty Gilimex (29.04.2016)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016 của Công ty Gilimex (29.04.2016)

.::. Công văn giải trình Kết qủa kinh doanh Quý 1-2016 của Công ty GILIMEX (22.04.2016)

.::. Báo cáo tài chính Quý 1-2016 của Công ty GILIMEX (22.04.2016)

.::. Nghị quyết số 09/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1-2016 (22.04.2016)

.::. Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (18.04.2016)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (18.04.2016)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (18.04.2016)

.::. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (18.04.2016)

.::. SƠ YẾU LÝ LỊCH ông NGUYỄN HỮU PHÚC (13.04.2016)

.::. Đơn đề cử ông NGUYỄN HỮU PHÚC vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 (13.04.2016)

.::. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (04.04.2016)

.::. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty GILIMEX tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (04.04.2016)

.::. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (04.04.2016)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (04.04.2016)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (04.04.2016)

.::. Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty GILIMEX (04.04.2016)

.::. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty GILIMEX sau kiểm toán (31.03.2016)

.::. Giải trình báo cáo tài chính năm 2015 Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) sau kiểm toán (31.03.2016)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (30.03.2016)

.::. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) (30.03.2016)

.::. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty GILIMEX (30.3.2016)

.::. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty GILIMEX (30.3.2016)

.::. Công bố thông tin giao dịch Cổ Phiếu Quỹ Công ty GILIMEX (14.03.2016)

.::. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc mua lại cổ phiếu ESOP 2015 do nhân viên nghỉ việc (14.03.2016)

.::. Nghị quyết số 04/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về Thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (01.03.2016)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 của Công ty GILIMEX (17.2.2016)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2015 của Công ty GILIMEX (29.01.2016)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4-2015 của Công ty GILIMEX (29.01.2016)

.::. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2015 của Công ty GILIMEX (29.01.2016)

.::. Báo cáo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (25.01.2016)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (25.01.2016)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty GILIMEX năm 2015 (14.01.2016)

.::. Công bố thông tin giao dịch Cổ Phiếu Quỹ Công ty GILIMEX (28.12.2015)

.::. Nghị quyết số 18/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc thu hồi cổ phiếu ESOP 2015 do nhân viên nghỉ việc (28.12.2015)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2015 của Công ty GILIMEX (14.11.2015)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 của Công ty GILIMEX (14.11.2015)

.::. Công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (06.11.2015)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2015 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (28.10.2015)

.::. Báo cáo tài chính Quý 3-2015 của Công ty Mẹ (28.10.2015)

.::. Nghị quyết số 16/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3-2015 (28.10.2015)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch Cổ Phiếu Quỹ Công ty GILIMEX (22.10.2015)

.::. Công bố thông tin giao dịch Cổ Phiếu Quỹ Công ty GILIMEX (18.09.2015)

.::. Nghị quyết số 15/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc thu hồi cổ phiếu ESOP 2015 do nhân viên nghỉ việc (16.09.2015)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2015 của Công ty GILIMEX đã soát xét (31.08.2015)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) sau kiểm toán (31.08.2015)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2015 của Công ty GILIMEX đã soát xét (29.08.2014)

.::. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) đã soát xét (29.08.2015)

.::. Công văn giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (14.08.2015)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (14.08.2015)

.::. Báo cáo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (12.08.2015)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (12.08.2015)

.::. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu quỹ cho CBNV Công ty GILIMEX (31.07.2015)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2-2015 của Công ty Mẹ (28.07.2015)

.::. Báo cáo tài chính Quý 2-2015 của Công ty Mẹ (28.07.2015)

.::. Nghị quyết số 13/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2-2015 (28.07.2015)

.::. Nghị quyết số 12/2015/NQ-HDQT của Hội đồng Quản trị công ty GILIMEX về việc xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết (28.07.2015)

.::. Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015 (22.07.2015)

.::. Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015 (30.06.2015)

.::. Nghị quyết số 11/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015 (22.06.2015)

.::. Thông báo chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên Công ty GILIMEX (17.06.2015)

.::. Nghị quyết số 10/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu Quỹ cho Cán bộ, nhân viên (01.06.2015)

.::. Nghị quyết số 09/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 (29.05.2015)

::. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015 của Công ty Gilimex (15.05.2015)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015 của Công ty Gilimex (15.05.2015)

.::. Công văn giải trình Kết qủa kinh doanh Quý 1-2015 của Công ty GILIMEX (22.04.2015)

.::. Báo cáo tài chính Quý 1-2015 của Công ty GILIMEX (22.04.2015)

.::. Nghị quyết số 08/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1-2015 (22.04.2015)

.::. Công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty GILIMEX nhiệm kỳ 2013-2017 (17.04.2015)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (13.04.2015)

.::. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (13.04.2015)

.::. Sơ yếu lý lịch của Bà Trần Thị Kim Thoa (11.04.2015)

.::. Đơn đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 – Bà Trần Thị Kim Thoa (11.04.2015)

.::. Sơ yếu lý lịch của ông Lê Minh Nam (11.04.2015)

.::. Đơn đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 – ông Lê Minh Nam (11.04.2015)

.::. Tờ trình 07 – Phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt của Công ty (03.04.2015)

.::. Tờ trình 06 – Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 (03.04.2015)

.::. Tờ trình 05 – Lựa chọn Cty kiểm toán cho năm 2015 (03.04.2015)

.::. Tờ trình 04 – Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty (03.04.2015)

.::. Tờ trình 03 – Ngân sách đầu tư năm 2015 (03.04.2015)

.::. Tờ trình 02 – Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2015 (03.04.2015)

.::. Tờ trình 01 -  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (03.04.2015)

.::. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (03.04.2015)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (03.04.2015)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (03.04.2015)

.::. Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty GILIMEX (03.04.2015)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (31.03.2015)

.::. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) (31.03.2015)

.::. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên BKS Công ty GILIMEX (25.3.2015)

.::. Mẫu Đơn đề cử/ứng cử vào BKS Công ty GILIMEX nhiệm kỳ 2013-2017 (25.3.2015)

.::. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty GILIMEX (23.3.2015)

.::. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty GILIMEX (23.3.2015)

.::. Nghị quyết số 05/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về Thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (13.03.2015)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4 năm 2014 của Công ty GILIMEX (11.2.2015)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 của Công ty GILIMEX (11.2.2015)

.::. Nghị quyết số 04/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt ngày chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức và dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2015 (06.02.2015)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (06.02.2015)

.::. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (06.02.2015)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2014 của Công ty GILIMEX (21.01.2015)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4-2014 của Công ty GILIMEX (21.01.2015)

.::. Nghị quyết số 02/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2014 của Công ty GILIMEX (21.01.2015)

.::. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (20.01.2015)

.::. Tờ trình Phương án trả cổ tức bằng tiền (20.01.2015)

.::. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20.01.2015)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty GILIMEX năm 2014 (16.01.2015)

.::. Nghị quyết số 19/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (17.12.2014)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2014 của Công ty GILIMEX (11.11.2014)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014 của Công ty GILIMEX (11.11.2014)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2014 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (21.10.2014)

.::. Báo cáo tài chính Quý 3-2014 của Công ty Mẹ (21.10.2014)

.::. Nghị quyết số 18/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3-2014 (21.10.2014)

.::. Công bố thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty GILIMEX (23.09.2014)

.::. Công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty GILIMEX (03.09.2014)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch Cổ Phiếu Quỹ Công ty GILIMEX (03.09.2014)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2014 của Công ty GILIMEX đã soát xét (26.08.2014)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2014 của Công ty GILIMEX đã soát xét (26.08.2014)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính giữa niên độ 2014 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) sau kiểm toán (26.08.2014)

.::. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2014 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) đã soát xét (26.08.2014)

.::. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ngày 14.8.2014 không đủ tỷ lệ tham dự để tiến hành họp (14.08.2014)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2014 của Công ty GILIMEX (14.08.2014)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 của Công ty GILIMEX (14.08.2014)

.::. Sơ yếu lý lịch của Ông VŨ CƯỜNG (13.08.2014)

.::. Đơn đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 – Ông VŨ CƯỜNG (13.08.2014)

.::. Sơ yếu lý lịch của Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT (12.08.2014)

.::. Đơn đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 – Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT (12.08.2014)

.::. Mẫu SYLL ứng viên thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (25.07.2014)

.::. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (25.07.2014)

.::. Tờ trình trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (25.07.2014)

.::. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (25.07.2014)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (25.07.2014)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (25.07.2014)

.::. Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 (25.07.2014)

.::. Nghị quyết số 13/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt việc mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ (24.07.2014)

.::. Công văn giải trình Kết qủa kinh doanh Quý 2-2014 của Công ty GILIMEX (24.07.2014)

.::. Báo cáo tài chính Quý 2-2014 của Công ty GILIMEX (24.07.2014)

.::. Nghị quyết số 12/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2-2014 (24.07.2014)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 (09.07.2014)

.::. Nghị quyết số 11/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt việc thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường (08.07.2014)

.::. Công bố thông tin thay đổi ngày Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 (08.07.2014)

.::. Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2014 của Công ty GILIMEX (08.07.2014)

.::. Nghị quyết số 06/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt việc trả cổ tức bổ sung cho năm 2013 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (12.06.2014)

.::. Công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty GILIMEX (06.06.2014)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch Cổ Phiếu Quỹ Công ty GILIMEX (06.06.2014)

.::. Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014 của Công ty Gilimex (17.05.2014)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014 của Công ty Gilimex (17.05.2014)

.::. Công bố thông tin giao dịch Cổ Phiếu Quỹ Công ty GILIMEX (12.05.2014)

.::. Công bố thông tin việc từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty GILIMEX (08.05.2014)

.::. Nghị quyết số 05/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt việc mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ (07.05.2014)

.::. Công văn giải trình Kết qủa kinh doanh Quý 1-2014 của Công ty GILIMEX (23.04.2014)

.::. Báo cáo tài chính Quý 1-2014 của Công ty GILIMEX (23.04.2014)

.::. Nghị quyết số 04/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1-2014 (23.04.2014)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (21.04.2014)

.::. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (21.04.2014)

.::. Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 (18.04.2014)

.::. Tờ trình “Thù lao, chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014” (13.04.2014)

.::. Tờ trình “Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014” (13.04.2014)

.::. Tờ trình “Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty” (13.04.2014)

.::. Tờ trình “Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty” (13.04.2014)

.::. Tờ trình “Ngân sách đầu tư năm 2014” (13.04.2014)

.::. Tờ trình “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014” (13.04.2014)

.::. Tờ trình “Chia cổ tức bổ sung năm 2013 và cổ tức năm 2014” (13.04.2014)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (13.04.2014)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (13.04.2014)

.::. Báo cáo thường niên 2013 (13.04.2014)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (01.04.2014)

.::. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) (01.04.2014)

.::. Nghị quyết số 02/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất phê duyệt triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 (13.03.2014)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4 năm 2013 của Công ty GILIMEX (20.2.2014)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013 của Công ty GILIMEX (20.2.2014)

.::. Nghị quyết số 01/2014/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2013 (17.02.2014)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2013 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (14.02.2014)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4-2013 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (14.02.2014)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty GILIMEX năm 2013 (13.01.2014)

.::. Nghị quyết số 27/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt việc chuyển nhượng cao ốc GILIMEX (04.12.2013)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2013 của Công ty GILIMEX (18.11.2013)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013 của Công ty GILIMEX (18.11.2013)

.::. Thông báo chi trả cổ tức năm 2013 (13.11.2013)

.::. Nghị quyết số 26/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt chi trả cổ tức năm 2013 (13.11.2013)

.::. Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (13.11.2013)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ của Công ty Gilimex (13.11.2013)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2013 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (23.10.2013)

.::. Báo cáo tài chính Quý 3-2013 của Công ty Mẹ (23.10.2013)

.::. Nghị quyết số 25/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 3-2013 (23.10.2013)

.::. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu Quỹ của Công ty Gilimex (15.10.2013)

.::. Nghị quyết số 24/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc mua lại cổ phiếu quỹ của CBCNV đã nghỉ việc theo quy chế ESOP 2012 (08.10.2013)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2013 đã được soát xét (29.08.2013)

.::. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2013 của Cty mẹ đã được soát xét (29.08.2013)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty GILIMEX (29.08.2013)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2013 của Công ty GILIMEX (16.08.2013)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2013 của Công ty GILIMEX (16.08.2013)

.::. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 (25.07.2013)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2-2013 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (24.07.2013)

.::. Báo cáo tài chính Quý 2-2013 của Công ty Mẹ (22.07.2013)

.::. Nghị quyết số 22/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2-2013 (22.07.2013)

.::. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu Quỹ của Công ty Gilimex (17.07.2013)

.::. Nghị quyết số 21/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc chấp thuận cho ông Phạm Phú Hữu - Phó Tổng giám đốc Công ty GILIMEX nghỉ việc từ ngày 15-07-2013 (15.07.2013)

.::. Điều lệ Công ty Gilimex (02.06.2013)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2013 của Công ty Gilimex (17.05.2013)

.::. Nghị quyết số 17/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX quyết định chi trả cổ tức năm 2012 (08.05.2013)

.::. Nghị quyết số 16/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH May Thạnh Mỹ (08.05.2013)

.::. Nghị quyết số 15/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc bầu chủ tích HĐQT (08.05.2013)

.::. Quy chế Quản trị Công ty GILIMEX (25.04.2013)

.::. Nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty GILIMEX (25.04.2013)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (25.04.2013)

.::. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (25.04.2013)

.::. Báo cáo tài chính Quý 1-2013 của Công ty Mẹ (25.04.2013)

.::. Nghị quyết số 14/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 1-2013 (25.04.2013)

.::. Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty GILIMEX nhiệm kỳ 2013-2017, ứng viên Lê Thị Lệ Hằng, ứng viên Nguyễn Đức Minh (20.04.2013)

.::. Đơn đề cử thành viên HĐQT Công ty GILIMEX nhiệm kỳ 2013-2017, ứng viên Lê Trung Hải (20.04.2013)

.::. Nghị quyết số 13/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc giới thiệu ứng viên ứng cử vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2013-2017 (20.04.2013)

.::. Mẫu giấy ủy quyền (18.04.2013)

.::. Mẫu ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (18.04.2013)

.::. Mẫu đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (18.04.2013)

.::. Tờ trình "Bổ sung sửa đổi điều lệ công ty" (18.04.2013)

.::. Tờ trình "Phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi" (18.04.2013)

.::. Tờ trình "Quy chế quản trị công ty" (18.04.2013)

.::. Tờ trình "Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc công ty" (18.04.2013)

.::. Tờ trình "Lựa chọn công ty kiểm toán 2013" (18.04.2013)

.::. Tờ trình “Thù lao, chi phí của HĐQT và BKS 2013” (18.04.2013)

.::. Tờ trình "Ngân sách đầu tư 2013" (18.04.2013)

.::. Tờ trình “Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013” (18.04.2013)

.::. Tờ trình “Phương án phân phối lợi nhuận 2012” (18.04.2013)

.::. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (18.04.2013)

.::. Báo cáo của Ban giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (18.04.2013)

.::. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (18.04.2013)

.::. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (18.04.2013)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (18.04.2013)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (18.04.2013)

.::. Báo cáo thường niên 2012 (18.04.2013)

.::. Thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 (17.04.2013)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty GILIMEX đã kiểm toán (08.04.2013)

.::. Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) đã kiểm toán (08.04.2013)

.::. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 (14.03.2013)

.::. Nghị quyết số 08/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2013 (11.03.2013)

.::. Công văn về việc giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012 của Công ty GILIMEX (27.02.2013)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2012 của Công ty GILIMEX (27.02.2013)

.::. Nghị quyết số 05/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Trung (16.02.2013)

.::. Nghị quyết số 04/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồ Trung (28.01.2013)

.::. Nghị quyết số 03/2013/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất với báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4-2012 (23.01.2013)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012 của Công ty GILIMEX (Báo cáo của Công ty Mẹ) (23.01.2013)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3-2012 của Công ty GILIMEX (16.11.2012)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2012 của Công ty GILIMEX (16.11.2012)

.::. Nghị quyết số 30/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất với báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3-2012 (23.10.2012)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2012 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (23.10.2012)

.::. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012 của Công ty GILIMEX (Báo cáo của Công ty Mẹ) (23.10.2012)

.::. Công văn về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (17.10.2012)

.::. Nghị quyết số 27/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc tăng vốn điều lệ, bổ sung điều lệ Công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM số cổ phần cho CBCNV theo chương trình ESOP 2012 (02.10.2012)

.::. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2012 của Công ty GILIMEX (19.09.2012)

.::. Nghị quyết số 26/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc xử lý số cổ phần mà CBCNV được quyền mua theo nghị quyết HĐQT số 22/2012 /NQ-HĐQT không mua hết (18.09.2012)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2012 đã soát xét của Công ty GILIMEX (11.09.2012)

.::. Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh bán niên 2012 của Công ty GILIMEX (công ty mẹ) sau kiểm toán (30.08.2012)

.::. Báo cáo tài chínb bán niên 2012 đã soát xét của Công ty GILIMEX (công ty mẹ) (30.08.2012)

.::. Thông báo phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của Công ty GILIMEX (15.08.2012)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2-2012 của Công ty GILIMEX (15.08.2012)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2012 của Công ty GILIMEX (15.08.2012)

.::. Nghị quyết số 23/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thông qua báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2012 (15.08.2012)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty GILIMEX (10.08.2012)

.::. Nghị quyết số 22/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thông qua phương án chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên (02.08.2012)

.::. Nghị quyết số 19/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất với báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2-2012 (24.07.2012)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2012 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ) (24.07.2012)

.::. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012 của Công ty GILIMEX (Báo cáo của Công ty Mẹ) (21.07.2012)

.::. Thông báo mua cổ phiếu quỹ từ ESOP 2011 của Công ty Gilimex (12.07.2012)

.::. Nghị quyết số 18/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất mua lại cổ phiếu của ông Nguyễn Hải Sơn (12.07.2012)

.::. Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ ESOP 2011 của Công ty Gilimex (29.06.2012)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ của Công ty Gilimex (26.06.2012)

.::. Thông báo về việc Phó Tổng giám đốc Công ty GILIMEX nghỉ việc (05.06.2012)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2012 của Công ty Gilimex (17.05.2012)

.::. Nghị quyết số 13/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất với Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2012 (25.04.2012)

.::. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012 của Công ty GILIMEX (Báo cáo của Công ty Mẹ) (25.04.2012)

.::. Nghị quyết số 12/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất thông qua việc bán cổ phiếu quỹ (16.04.2012)

.::. Nghị quyết số 11/2012/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất thông qua phương án trả cổ tức đợt 4/2011 (21.03.2012)

.::. Công bố thông tin chấp thuận niêm yết bổ sung và ngày giao dịch bổ sung 550.000 CP ESOP trong đợt phát hành tháng 01/2012 của Công ty GILIMEX (19.03.2012)

.::. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty GILIMEX (17.03.2012)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty GILIMEX (15.03.2012)

.::. Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Đình Quang Minh - Thành viên Ban kiểm soát (15.03.2012)

.::. Sơ yếu lý lịch của Bà Lê Thị Lệ Hằng - Ứng cử viên Hội đồng Quản trị (15.03.2012)

.::. Quy chế Bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty GILIMEX (15.03.2012)

.::. Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty GILIMEX (15.03.2012)

.::. Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty GILIMEX (13.03.2012)

.::. Giải trình sự chênh lệch kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 so với chưa kiểm toán (13.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về việc Chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên năm 2012 (10.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty GILIMEX (10.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung, Sửa đổi điều lệ Công ty GILIMEX (10.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012 (10.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (10.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về việc Thù lao, Chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 (10.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2012 (10.03.2012)

.::. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (10.03.2012)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty GILIMEX đã kiểm toán (10.03.2012)

.::. Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) đã kiểm toán (10.03.2012)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2011 của Công ty GILIMEX (10.03.2012)

.::. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty GILIMEX (06.03.2012)

.::. Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty GILIMEX (05.03.2012)

.::. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt Công ty GILIMEX (22.02.2012)

.::. Nghị quyết số 04/2012/NQ-HDQT thống nhất phê duyệt triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty GILIMEX(03.02.2012)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2011 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) (31.01.2012)

.::. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HDQT thống nhất phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) (31.01.2012)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) (30.01.2012)

.::. Thông báo về việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên năm 2011 (ESOP) (09.01.2012)

.::. Nghị quyết số 56/2011/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thông qua phương án chào bán cổ phần cho Cán bộ công nhân viên (30.12.2011)

.::. Điều lệ công ty GILIMEX (29.12.2011)

.::. Quy chế Quản trị công ty GILIMEX (29.12.2011)

.::. Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất thông qua phương án trả cổ tức đợt 3/2011 (25.11..2011)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2011 của Công ty Gilimex (22.11..2011)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ - Công ty TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN GIA ĐỊNH (22.11..2011)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ - Công ty TNHH MAY THẠNH MỸ (22.11..2011)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2011 của Công ty Gilimex (18.11..2011)

.::. Báo cáo tài chính quý III/2011 của Công ty Gilimex (Công ty Mẹ) (26.10.2011)

.::. Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX thống nhất thông qua Báo cáo tài chính qúy III/2011 (26.10.2011)

.::. Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX (10.10.2011)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 17-09-2011 của Công ty GILIMEX (19.09.2011)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ 2011 (15.09.2011)

.::. Sơ yếu lý lịch của ông Đặng Vũ Hùng (13.09.2011)

.::. Nghị quyết HĐQT Công ty GILIMEX - phê duyệt đơn từ nhiệm của ông Phạm Phú Hữu và giới thiệu ông Đặng Vũ Hùng vào ứng cử viên HĐQT (13.09.2011)

.::. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Phú Hữu (13.09.2011)

.::. Qui chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty GILIMEX (13.09.2011)

.::. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX (13.09.2011)

.::. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty GILIMEX (13.09.2011)

.::. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty GILIMEX (13.09.2011)

.::. Qui chế Đại hội cổ đông bất thường 17-09-2011 (13.09.2011)

.::. Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 17-09-2011 (13.09.2011)

.::. Báo cáo tài chính đã kiểm toán giữa niên độ 2011 của Công ty Gilimex - Công ty Mẹ (09.09.2011)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ 2011 của Công ty Gilimex (06.09.2011)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2011 của Công ty Gilimex (24.08.2011)

.::. Nghị Quyết HĐQT - Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Kim Oanh giữ chức Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV BĐS Gia Định (20.08.2011)

.::. Nghị quyết HĐQT - Phê chuẩn việc từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Hà (Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV BĐS Gia Định)
(20.08.2011)

.::. Nghị quyết HĐQT - Chấp thuận cho Cty TNHH MTV BĐS Gia Định và Cty TNHH May Thạnh Mỹ mua cổ phiếu của Công ty Gilimex (20.08.2011)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty Gilimex (20.08.2011)

.::. Thông báo về tạm ứng cổ tức đợt 1.2011 và tham dự Đại hội cổ đông bất thường (15.08.2011)

.::. Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1.2011 và Đại hội cổ đông bất thường (05.08.2011)

.::. Giải trình kết quả kinh doanh quý II/ 2011 của Công ty Gilimex (05.08.2011)

.::. Báo cáo tài chính quý II/2011 của Công ty Gilimex (05.08.2011)

.::. Thông báo thay đổi Thư ký Công ty CP SXKD XNK BÌNH THẠNH - GILIMEX (06.07.2011)

.::. Nghị quyết của HĐQT Công ty Gilimex về việc thông qua báo cáo tài chính quý I/2011; mua thêm 250.000 cổ phiếu quỹ; chấp thuận cho Công ty BĐS Gia Đinh và Cty May Thạnh Mỹ, mỗi Công ty mua 500.000 cổ phiếu của Gilimex (26.05.2011)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2011 của Công ty Gilimex (20.05.2011)

.::. Báo cáo tài chính quý I/2011 của Công ty Gilimex (16.05.2011)

.::. Công ty Gilimex phê chuẩn việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của bà Nguyễn Thị Thu Vân (11.05.2011)

.::. Công ty Gilimex bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty con - Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định (11.05.2011)

.::. Công ty Gilimex bổ nhiệm Kế toán trưởng (11.05.2011)

.::. Công ty Gilimex bổ nhiệm Phó tổng giám đốc (11.05.2011)

.::. Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của Gilimex (12.04.2011)

.::. Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 của Công ty Gilimex (09.04.2011)

.::. Nghị quyết của HĐQT về việc phê chuẩn việc từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV BĐS Gia Định đối với ông Đoàn Ngọc Quang (06.04.2011)

.::. Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức 12% còn lại của năm 2010 và việc mua cổ phiếu quỹ (06.04.2011)

.::. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Gilimex (06.04.2011)

.::. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 (04.04.2011)

.::. Đơn từ nhiệm chức Chủ tịch và Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Băng Tâm (02.04.2011)

.::. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát (01.04.2011)

.::. Tờ trình về phương án thuởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm Soát (01.04.2011)

.::. Thư đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 của cổ đông lớn Quỹ tầm nhìn SSI (01.04.2011)

.::. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 (31.03.2011)

.::. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Gilimex 2011 (31.03.2011)

.::. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 2011 (31.03.2011)

.::. Báo cao thường niên năm 2011 (26.03.2011)

.::. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến năm 2011 (26.03.2011)

.::. Tờ trình của HĐQT về chọn Công ty kiếm toán (26.03.2011)

.::. Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê chuẩn việc từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Đoàn Ngọc Quang (18.03.2011)

.::. Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Gilimex (Báo cáo Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán (04.03.2011)

.::. Thành lập chi nhánh CTy CP SXKD XNK Bình Thạnh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (22.12.2010)

.::. Phê duyệt kế hoạch hợp tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại miền Trung và Thành lập tổ kinh doanh nội địa (22.12.2010)

.::. Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18.11.2010)

.::. Báo cáo tài chính và BCTC hợp nhất Quý III/2010 (26.10.2010)

.::. Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (24.09.2010)

.::. Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM về tạm ứng cổ tức năm 2010 (20.09.2010)

.::. Tạm ứng cổ tức năm 2010 của CTy CP SXKD XNK Bình Thạnh - GILIMEX (14.09.2010)

.::. BCTC hợp nhất Quý II/2010 đã soát xét (07.09.2010)

.::. Giải trình báo cáo tài chính Quý II/2010 (02.08.2010)

.::. Báo cáo tài chính Quý II/2010 (27.07.2010)

.::. Bổ sung thành viên Ban Tổng Giám Đốc (27.07.2010)

.::. Giao dịch của cổ đông lớn (26.07.2010)

.::. Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (06.23.2010)

.::. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2010 của công ty (18.05.2010)

.::. Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (10.05.2010)

.::. Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty (10.05.2010)

.::. Thay đổi Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất (07.05.2010)

.::. Báo cáo tài chính quý I/2010 của công ty (06.05.2010)

.::. Thành lập công ty Bất Động Sản Gia Định (05.05.2010)

.::. Gia hạn BCTC Quý I/2010 của công ty (29.04.2010)

.::. BCTC đã kiểm toán năm 2009 (06.04.2010)

.::. Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2010 (05.04.2010)

.::. Báo cáo thường niên năm 2009 (25.03.2010)

.::. Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010 (12.03.2010)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (23.02.2010)

.::. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010 (10.02.2010)

.::. Báo cáo tài chính Quý IV/2009 (01.02.2010)

.::. Gia hạn thời gian BCTC Quý IV/2009 (20.01.2010)

.::. Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty (15.01.2010)

.::. Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc (04.01.2010)

.::. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (28.12.2009)

.::. Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2009 (07.12.2009)

.::. Báo cáo tài chính Quý III/2009 (30.10.2009)

.::. Gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính Quý III/2009 (23.10.2009)

.::. Xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam (24.09.2009)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (09.09.2009)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính Quý II/2009 (10.08.2009)

.::. Báo cáo tài chính Quý II/2009 (25.07.2009)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch của phiếu quỹ (01.07.2009)

.::. Thông báo và thư mời buổi tọa đàm (18.05.2009)

.::. Thông báo trả cổ tức đợt1 năm 2009 (06.05.2009)

.::. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2009 (27.04.2009)

.::. Báo cáo tài chính Quý I/2009 (27.04.2009)

.::. Giải trình chưa thực hiện kiểm kê mặt hàng mì lát (23.04.2009)

.::. Báo cáo thường niên năm 2008 (15.04.2009)

.::. Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2008 (12.04.2009)

.::. Chương trình ĐHCĐ năm 2009 (07.04.2009)

.::. Thư mời và giấy ủy quyền ĐHCĐ năm 2009(thay đổi) (07.04.2009)

.::. Thông báo mua cổ phiếu quỹ (12.03.2009)

.::. Thông báo ngày đại hội cổ đông thường niên 2009 (10.03.2009)

.::. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009 (06.03.2009)

.::. Thông báo tuyển dụng công nhân (10.02.2009)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2008 (10.02.2009)

.::. Báo cáo tài chính Quý 4/2008 (10.02.2009)

.::. Gia hạn báo cáo tài chính quý IV/2008 (22.01.2009)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (31.12.2008)

.::. Nghị Quyết Ban Kiểm Soát (20.11.2008)

.::. Công ty GILIMEX đạt giải thưởng -Cúp Vàng "Thương hiệu chứng khoán uy tín và Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam năm 2008".

.::. Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2008 (31.10.2008)

.::. Báo cáo tài chính Quý III/2008 (30.10.2008)

.::. Vận hành thử nhà máy tại Phú Mỹ (03.10.2008)

.::. Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng - Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Năm 2008
(293.09.2008)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (03.09.2008)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (công văn 97) (26.08.2008)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (26.08.2008)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06.08.2008)

.::. Báo cáo tài chính Quý II/2008 (31.07.2008)

.::. Gia hạn báo cáo quyết toán (23.07.2008)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (19.06.2008)

.::. Thông báo chốt sổ trả cổ tức đợt 1/2008 (20.05.2008)

.::. Thông tin về trả cổ tức năm 2008 (19.05.2008)

.::. Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09.05.2008)

.::. Báo cáo Tài chính Quý I /2008 (25.04.2008)

.::. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 (19.04.2008)

.::. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (22.04.2008)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (22.04.2008)

.::. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (16.04.2008)

.::. Thông báo Đại hội cổ đông thường niên (16.04.2008)

.::. Báo cáo thường niên năm 2007 (11.04.2008)

.::. Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (01.04.2008)

.::. Báo cáo tài chính năm 2007 (21.03.2008)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (10.03.2008)

.::. Thông báo mua cổ phiếu quỹ (07.03.2008)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (25.02.2008)

.::. Thông báo Đại hội cổ đông thường niên và trả cổ tức năm 2007 (19.02.2008)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính Quý IV/2007 (25.01.2008)

.::. Báo cáo tài chính Quý IV/2007 (31.12.2007)

.::. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty (14.11.2007)

.::. Giải trình Báo cáo tài chính Quý III/2007 (07.11.2007)


.::. Báo cáo tài chính Quý III/2007 (22.10.2007)


.::. Lễ khởi công Xí Nghiệp May GILIMEX - Phú Mỹ (12.10.2007)


.::. Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (02.10.2007)


.::. Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu (21.09.2007)


.::. Nghị quyết Đại Hội cổ đông bất thường (28.08.2007)


.::. Báo cáo tài chính Quý II/2007 (31.07.2007)


.::. Thông báo Đại hội cổ đông bất thường (25.07.2007)


.::. Bản cáo hạch (28.06.2007)


.::. Thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng (28.06.2007)


.::. Thông báo thay đổi nhân viên công bố thông tin (16.05.2007)


.::. Xí nghiệp may tuyển dụng công nhân (10.05.2007)


.::. Báo cáo tài chính Quý I/2007 (31.03.2007)


.::. Biên bản Đại Hội cổ đông thường niên năm 2006 (23.03.2007)


.::. Thông báo Đại Hội cổ đông thường niên năm 2006 (29.01.2007)


 
© Copyright 2007 by Gilimex Company.All rights reserved
http://www.gilimex.com